06.03.2018 – spotkanie zespołu ekspertów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Celem spotkania było między innymi zrelacjonowanie wyjazdów studyjnych do Austrii i Niemiec. Przedyskutowano sprawy organizacyjne związane z wizytą ekspertów zagranicznych. Omówiono aktualny stan prac związanych z realizacją projektu, w tym włączenie do projektu  gmin z trzech województw uczestniczących w projekcie.

 

05.03.2018 - zatrudnienie gminnych specjalistów ds. wdrażania standardów

Od marca 2018 roku zatrudniono osoby zajmujące stanowiska gminnych specjalistów ds. wdrażania standardów, mających za zadanie m.in. zrekrutowanie osób niesamodzielnych, które zostaną objęte wsparciem w zakresie usług AiO (w tym teleopieką). Gminny specjaliści mają za zadanie prowadzić również bezpośredni nadzór na usługami AiO świadczonymi przez opiekunów osób niesamodzielnych.

 

26.02.2018 – 01.03.2018 – wyjazd studyjny do Austrii

W czasie wizyty studyjnej odwiedzono szereg domów opieki, podczas wielu spotkań przeprowadzono rozmowy z ich administracją i personelem, a także z ekspertami w zakresie problematyki usług asystenckich i opiekuńczych. Umożliwiło to bliższe zapoznanie się z istniejącymi w tym państwie rozwiązaniami systemowymi i praktycznymi, zdobycie cennych doświadczeń oraz materiału do uzupełnień i korekt w wypracowywanych w ramach projektu dokumentach.

 

19.02.2018 – 22.02.2018 – wyjazd studyjny do Niemiec

W czasie wizyty studyjnej odwiedzono szereg domów opieki, podczas wielu spotkań przeprowadzono rozmowy z ich administracją i personelem, a także z ekspertami w zakresie problematyki usług asystenckich i opiekuńczych, wzięto także udział w targach usług społecznych (Monachium). Umożliwiło to bliższe zapoznanie się z istniejącymi w tym państwie rozwiązaniami systemowymi i praktycznymi, zdobycie cennych doświadczeń oraz materiału do uzupełnień i korekt w wypracowywanych w ramach projektu dokumentach.

 

24.01.2018 – spotkanie zespołu ekspertów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Na spotkaniu ustalono między innymi, że teleopieka powinna zostać uwzględniona w opracowywaniu standardów świadczenia usług AiO. Poruszono kwestię profesjonalizacji- utworzenie zawodu opiekuna i asystenta osoby niesamodzielnej. Tematem spotkania była również kwestia finansowania usług AiO w przyszłości, po zakończeniu fazy testowej.

 

16.01.2018 – spotkanie zespołu ekspertów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Spotkanie miało na celu między innymi ustalenie terminu rozpoczęcia wysyłania porozumień do gmin, które biorą udział w projekcie. Ustalono również termin spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia EKON, w celu doprecyzowania pojęcia standardu usług asystenckich i opiekuńczych.

 

09.01.2018 – spotkanie zespołu ekspertów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Podczas spotkania przeanalizowano stan prac dotyczących włączenia w prace projektowe zewnętrznych ekspertów- prawników. Oceniono przygotowanie strony internetowej projektu, omówiono stan zaawansowania prac. Podsumowano również dotychczasową współpracę z wybranymi do projektu gminami.

 

03.01.2018 – spotkanie zespołu ekspertów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Celem spotkania było omówienie między innymi ustaleń dotyczących wizyt studyjnych zaplanowanych na luty-marzec 2018 r., do Niemiec, Austrii i Włoch. Omówiono zapotrzebowanie oraz sposób rekrutacji na koordynatorów terenowych projektu. Omówiono również prace związane  z wypracowywaniem standardów usług asystencko-opiekuńczych i kształcenia w tym zakresie.

 

05.12.2017 – spotkanie zespołu ekspertów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Podczas spotkania omówiono przebieg pierwszej wizyty zagranicznych ekspertów. Przedyskutowano kwestie dotyczące nawiązania współpracy z gminami biorącymi udział w projekcie. Przeanalizowano również postępy prac związane z wypracowaniem standardów usług asystencko-opiekuńczych. 

 

14.11.2017 – spotkanie zespołu ekspertów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Spotkanie miało na celu między innymi omówienie przekazania Liderowi projektu IPISS, raportu z przeprowadzonych dotychczas działań w ramach projektu. Uzgodniono tryb postępowania w ramach nawiązania współpracy z gminami uczestniczącymi w projekcie oraz uzgodniono harmonogram najbliższych prac.

 

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach