01.06.2018 - zatrudnienie kolejnych gminnych specjalistów ds. wdrażania standardów

Do zespołu projektowego dołączyło dwóch gminnych specjalistów ds. wdrażania standardów, którzy zostali przydzieleni do województw śląskiego i podkarpackiego. 

 

30.05.2018 – spotkanie zespołu ekspertów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W spotkaniu zespołu ekspertów wzięli udział zaproszeni przedstawiciele lidera projektu, IPiSS.  W trakcie spotkania omówiono wyniki konsultacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) dotyczących raportu na temat standardów kształcenia. Omówiono również aktualne działania projektowe.

 

15.05.2018 – spotkanie zespołu ekspertów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Spotkanie dotyczyło trwających aktualnie działań w ramach projektu. Przedyskutowano między innymi kwestie związane z postępowaniami przetargowymi. 

 

08.05.2018 – spotkanie zespołu ekspertów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Podczas spotkania przedyskutowano zagadnienia poruszone podczas zebrania projektowego Komitetu Sterującego. Omówiono harmonogram działań mający na celu przygotowanie do spotkania z Liderem projektu IPISS.

 

05.04.2018 – spotkanie zespołu ekspertów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Spotkanie miało na celu między innymi omówienie aktualnego stanu zaawansowania prac w ramach wykonywanych zadań w projekcie. Przedyskutowano również zagadnienia techniczne i infrastrukturalne.

 

01.04.2018 – zatrudnienie specjalistów ds. organizacji szkoleń

Od kwietnia 2018 roku zatrudniono osoby zajmujące stanowiska specjalistów ds. organizacji szkoleń, mających za zadanie m.in. monitorowanie przebiegu szkoleń asystentów i opiekunów osób niesamodzielnych.

 

20.03.2018 – spotkanie zespołu ekspertów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W trakcie spotkania zrelacjonowano wizyty studyjne do Austrii i Niemiec, podczas których dyskutowano nt. tamtejszych rozwiązań w dziedzinie usług asystenckich i opiekuńczych, w aspektach prawnym i medycznym. Omówiono kwestie organizacyjne dotyczące wizyty zagranicznych ekspertów. Omówiono również zaawansowanie prac w projekcie. 

 

13.03.2018 – 16.03.2018 – wyjazd studyjny do Włoch

W czasie wizyty studyjnej odwiedzono szereg domów opieki, podczas wielu spotkań przeprowadzono rozmowy z ich administracją i personelem, a także z ekspertami w zakresie problematyki usług asystenckich i opiekuńczych. Umożliwiło to bliższe zapoznanie się z istniejącymi w tym państwie rozwiązaniami systemowymi i praktycznymi, zdobycie cennych doświadczeń oraz materiału do uzupełnień i korekt w wypracowywanych w ramach projektu dokumentach.

 

07.03.2018 – 09.03.2018 – spotkanie z zagranicznymi ekspertami na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI” pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Sławomira. H. Zaręby. Jej celem było m.in. przedstawienie dobrych praktyk w opiece nad starszymi osobami niesamodzielnymi w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach