Rekrutacja Uczestników

Rekrutacja opiekunów i asystentów:

W oparciu o wypracowane standardy jakości usług AiO i standardy szkolenia w tym zakresie, na szkolenie zostanie oddelegowanych łącznie 360 osób (330 kobiet i 30 mężczyzn). W doborze osób do szkolenia, zachowana zostanie zasada równych szans dla osób różnej płci, w różnym wieku, mieszkających zarówno w miastach, jak i na wsi. W szkoleniach mogą wziąć udział zarówno osoby posiadające doświadczenie w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, jak i takie, które takiego doświadczenia nie posiadają. 

Osoby chcące wziąć udział w rekrutacji, muszą spełniać następujące warunki:

-wiek powyżej 18 lat, przy czym Projekt promuje aktywizację zawodową osób 50+,

-wypełnią formularz rekrutacyjny

-złożą oświadczenie o niekaralności,

-posiadają komunikatywną znajomość języka polskiego,

-w przypadku cudzoziemcówwymagany jest zalegalizowany pobyt na terenie Polski oraz posiadanie zezwolenia na pracę, chyba że nie jest ono wymagane, lub posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (wiza ważna co najmniej do 30.04.2019 r.)  

-spełniają dodatkowe warunki określone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Osoby które otrzymają wsparcie w postaci szkoleń oraz zdadzą egzamin teoretyczny i praktyczny, będą mogły świadczyć usługi AiO (w tym teleopieki) na kolejnym etapie projektu – pilotażowego wdrożenia wypracowanych standardów usług AiO.

 

Rekrutacja osób starszych niesamodzielnych:

W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 400 osób niesamodzielnych (300 kobiet i 100 mężczyzn) o 3 różnych stopniach niesamodzielności (w tym 300 osób objętych teleopieką) – przy ich doborze zostanie zachowana zasada równości szans.

W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki: 

-są mieszkańcami gmin objętych rekrutacją w ramach Projektu (wykaz gmin dostępny jest w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa Osoby Niesamodzielnej)

-są osobami w wieku 60 lat i powyżej;

-są osobami niesamodzielnymi wymagającymi wsparcia (Osoba, u której z powodu  naruszenia  funkcji organizmu stwierdza się ograniczenia aktywności powodujące konieczność stałego albo długotrwałego wsparcia innej osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych);

O kwalifikacji do Projektu decydować będą: 

-złożenie przez Kandydata Formularza Zgłoszeniowego;

-pozytywna opinia lekarza orzecznika o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niesamodzielności,

-w przypadku zgłoszenia się większej liczby Kandydatów niż dostępnych miejsc w Projekcie, dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń w zależności od stopnia niesamodzielności.

Osoby niesamodzielne, które przejdą pozytywnie proces rekrutacji, otrzymają wsparcie w postaci świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (w tym teleopieki) przez okres 6 miesięcy, według ustalonego wcześniej harmonogramu.

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach