Założenia Projektu

"Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-220 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR. 02.08.00-00-0018/17-00)

Termin realizacji: 01.07.2017 - 30.06.2019

Całkowita wartość projektu: 28 894 544,68

Dofinansowanie projektu z UE: 24 352 322,25

Celem głównym projektu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi (OS) o różnym stopniu niesamodzielności w ich miejscu zamieszkania. Realizacja projektu przyczyni się do skuteczniejszej interwencji, większej efektywności, spójności i skoordynowania rozwiązań, dzięki:

• opracowaniu standardów kształcenia w usługach asystenckich i opiekuńczych (AiO) świadczonych na rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności,

• wypracowaniu standardów usług asystenckich, opiekuńczych i teleopieki;

• wypracowaniu jednolitego systemu oceny niesamodzielności OS, przez stworzenie jednolitej definicji osoby niesamodzielnej oraz stopni niesamodzielności,

• możliwości porównywania rezultatów prowadzonych działań opiekuńczych i asystenckich (analizy porównawczej) między gminami, w których przeprowadzono pilotaż, a innymi gminami,

• możliwości oceny usług AiO świadczonych w gminach, jak również możliwość długoterminowego planowania form wsparcia dla OS o różnym stopniu niesamodzielności.

Standardy jakości usług opiekuńczych, asystenckich i teleopieki zostaną dostosowane do potrzeb osób o różnych stopniach niesamodzielności ocenianych z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

W ramach projektu planowane jest wprowadzenie trzech stopni niesamodzielności w oparciu o klasyfikację ICF:

• I st(opień): osoba o umiarkowanej zależności, wymagająca wsparcia w niektórych codziennych aktywnościach

• II st: osoba o znacznej zależności, wymagająca wsparcia w większości codziennych aktywności

• III st: osoba całkowicie zależna, wymagająca wsparcia we wszystkich codziennych aktywnościach.

Standaryzacja jakości usług oraz stworzenie podstaw do wprowadzenia jednolitego systemu oceny niesamodzielności OS, poprzez wypracowanie propozycji założeń do projektów regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie umożliwiających implementacje wypracowanych standardów, pozwoli na optymalne dostosowanie oferty usług opiekuńczych, asystenckich i teleopieki do zróżnicowanych potrzeb niesamodzielnych OS w ich miejscu zamieszkania, na ograniczenie nierówności w standardach usług. Przyczyni się do podniesienia jakości życia niesamodzielnych OS i ich opiekunów, a pośrednio wpłynie pozytywnie na poziom spójności społecznej.

Opracowanie standardów kształcenia w zakresie usług AiO, przeprowadzenie szkolenia, a następnie pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardów tych usług przyczyni się do zwiększenia wiedzy i umiejętności potencjalnych opiekunów i asystentów. Umożliwi to późniejsze wdrożenie wypracowanych standardów i metod kształcenia przez podmioty świadczące te usługi na terenie innych gmin, pozwoli na ocenę świadczonych usług, stworzy możliwość długoterminowego planowania form wsparcia dla osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności.

Wartością projektu będzie też zaangażowanie w świadczenie usług opiekuńczych osób defaworyzowanych na rynku pracy tj. osób w wieku 50 lat i więcej. Pilotażowe wdrożenie nowoczesnych technologii do opieki nad OS (teleopieka) pozwoli zidentyfikować bariery upowszechniania ich stosowania w gosp. domowych z niesamodzielnymi seniorami.

Poprzez profesjonalizację opieki nad niesamodzielnymi OS, projekt przyczyni się do skuteczniejszej realizacji interwencji, eliminacji przypadków dyskryminacji seniorów ze wzgl. na niepełnosprawność, wyrównania ich szans życiowych. Zwiększy też efektywność, spójność i koordynację usług niezbędnych dla niesamodzielnych seniorów.

Tym samym wpisuje się on w realizację celu szczegółowego nr 2 PO WER „Standaryzacja jakości usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o różnym stopniu niesamodzielności”. Polska, jak większość krajów rozwiniętych, staje w obliczu starzenia się populacji i konsekwencji tego procesu. W końcu 2014 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,5 mln, w tym ponad 8,5 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (ponad 22%). Subpopulacja OS charakteryzuje się znaczną feminizacją (wsp. feminizacji 143).

Z punktu widzenia opieki nad OS kluczowe znaczenia ma proces podwójnego starzenia się populacji. Proces ten będzie szczególnie odczuwalny po 2025 roku, kiedy to kohorty osób urodzonych w okresie wyżu powojennego osiągną wiek 75 lat (jako wiek graniczny pomiędzy III i IV wiekiem przyjmuje się w literaturze gerontologicznej 75, 80 i 85 lat w zależności od długości trwania życia i trwania życia w zdrowiu w danym kraju i stanu zdrowia ludności). W 2015 roku osoby w wieku 75 lat i więcej stanowiły – według danych GUS – 7% mieszkańców Polski, w 2025 odsetek ten wrośnie do prawie 9%, a w 2040 wyniesie ponad 14%.

Przemiany rodziny (m.in. zmniejszanie się liczebności rodzin, związki nieformalne, aktywizacja zawodowa kobiet, migracje) prowadzą do potencjalnego spadku liczby rodzinnych opiekunów. Z punktu widzenia podmiotów świadczących usługi opiekuńcze wertykalizacja sieci rodzinnej jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na zwiększenie się liczby osób wymagających pomocy ze strony osób niespokrewnionych. Z uwagi na przyszły szybki przebieg procesu podwójnego starzenia się ludności określenie skali zapotrzebowania na usługi AiO nad niesamodzielnymi OS oraz standardów tych usług może stanowić, z jednej strony wskazówkę odnośnie do wielkości kosztów związanych z opieką nad tą subpopulacją, jakie jednostki administracyjne będą ponosiły w przyszłości, z drugiej zaś strony ustalić zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy w lokalnej gospodarce, które mogą obejmować m.in. usługi związane z opieką i sferą wspierania OS.

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach